ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Palírna U Zeleného stromu a.s. IČO 27336760, se sídlem Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném B 1818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro prioritou. 

PUZS je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže). 

Česká produkční Social Media s.r.o., IČO 02498120, se sídlem Zubatého 470/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220270 je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) zpracovatelem Vašich osobních údajů. 

Grape Media s.r.o., IČO 28884051, Jesenice – Osnice, Šeříková 395, okres Praha-západ, PSČ 25242, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C 150975je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) zpracovatelem Vašich osobních údajů. 

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na: 

 1.        zpracování osobních údajů ze strany PUZS během plnění smluv s obchodními partnery, 
 1.        zpracování osobních údajů dočasně přidělených pracovníků, 
 1.        zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, 
 1.        zpracování osobních údajů prováděné PUZS během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je PUZS („Internetové stránky“). 

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů. 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje mohou být společností PUZS zpracovávány pro tyto účely: 

 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů PUZ, například ochrana Internetových stránek a sítě PUZS před zneužitím, provoz kamerového systému v prodejnách, výrobním závodě a výdejně e-shopu); 
 •  Vyřizování požadavků doručených prostřednictvím e-mailu; 
 •  Zasílání obchodních sdělení (newsletter) a cílení reklamy. 

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

PUZS je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování: 

Údaje subjektů údajů  Účely zpracování: 
Jméno a příjmení  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy 
Kontaktní adresa  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce 
E-mail  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy 
Telefonní číslo  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Efektivní komunikace a vedení e-shopu 
Oslovení  Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy (žena/muž) 
Číslo účtu  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce 
IČO  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce 
Datum narození  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci PUZ, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání zboží a zajištění souvisejících služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU 

Pokud udělíte PUZS souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován (i) v případě Věrnostního programu na dobu účasti ve Věrnostním programu nebo do jeho odvolání (ii) v ostatních případech na dobu 5 let nebo do jeho odvolání. 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ve společnosti PUZS jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným PUZ, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na dodání zboží/služeb, realizaci plateb, zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu nebo poskytující marketingové služby. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů PUZS je dostupný na vyžádání prostřednictvím e-mailu milana.machalkova@palirna.cz pro ČR. 

PUZS je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB 

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů PUZ, dopravců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s PUZ, popř. jiné údaje, které PUZS obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije PUZS za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že PUZS bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností PUZS své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s PUZ. 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je PUZS povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu: 

Účel zpracování  Doba uchování 
Plnění smlouvy  po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy 
Plnění právních povinností  po dobu stanovenou příslušným právním předpisem 
Ochrana oprávněného zájmu správce  maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
v případě záznamů z kamerových systémů po dobu uvedenou v samostatné informaci, která je dostupná na monitorovaném místě; nevznikne-li potřeba uchovávat záznamy po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem/situací, jedná se o dobu do 72 hodin 
Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu  po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku 
   
Zasílání obchodních sdělení  po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy* 
Opatření před uzavřením smlouvy  po dobu jednání o uzavření smlouvy (po dobu výběrového řízení) 

* PUZS je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli. 

POUŽITÍ COOKIES 

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. 

Soubory cookies zejména: 

 •          slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky; 
 •          umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem; 
 •          napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele. 

PUZS soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení. 

 

Jaké cookies používáme? 

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informaci o zvoleném jazyku nebo měně apod. Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu provozovatele webu. 

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. 

Nezbytně nutné soubory cookies 

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro provoz našich služeb a nelze je vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, jako je například nastavení Vašich preferencí, nebo Google reCAPTCHA. 

Analytické soubory cookies 

Tyto soubory cookies nám umožňují počítat návštěvy a provoz, abychom měli přehled o tom, které stránky jsou nejoblíbenější a jak se na našem webu návštěvníci pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou agregované, a tedy anonymní. 

 

Používáme tyto cookies: 

 •          Google Analytics (třetí strana) – určeno pro sledování provozu na webových stránkách a vyhodnocování dat z návštěvnosti. 
 •          Google Tag Manager (třetí strana) – určeno pro sledování provozu na webových stránkách a vyhodnocování dat z návštěvnosti. 
 •          Smartlook (třetí strana) – určeno pro sledování chování na webových strankách a vyhodnocovaní ux 
 •            

Marketingové soubory cookies 

Když přijmete marketingové soubory cookies, dáváte nám souhlas umístit do vašeho zařízení soubory cookies, které vám poskytnou relevantní obsah odpovídající vašim zájmům. Tyto soubory cookies mohou být nastaveny námi nebo našimi reklamními partnery prostřednictvím našich stránek. Jejich účelem je vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní obsah na našich webových stránkách i na webových stránkách třetích stran. 

 

Tyto soubory cookies nám pomáhají v nabídnutí správného obchodního sdělení. Cílem marketingových cookies je propojit náš web se sociálními a reklamními sítěmi 3. stran jako je např. Facebook nebo Google Ads. Také se využívají ke znovuoslovení zákazníka. 

 

Používáme tyto cookies: 

 •          Google Ads (třetí strana) – určeno pro vyhodnocení úspěšnosti kampaní a následné znovu oslovení. 
 •          Facebook pixel (třetí strana) – určeno pro vyhodnocení úspěšnosti kampaní a následné znovu oslovení. 

 

 

Cookies třetích stran 

Společnost PUZS může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. e-mailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek. 

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií 

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale PUZS nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly. 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách: 

Technický název  Vydavatel  Účel o popis cookies  Druh/ Doba trvání 
CONSENT  Google.com  Nastavení jazyku webové stránky  Permanentní 
      (20 let) 
Ga  Google Analytics  Slouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla  permanentní (24 měsíců) 
Gat  Google Analytics  Slouží k vyhodnocení požadavků na webové stránce  Relační 
Gid  Google Analytics  Slouží k identifikaci návštěvníka  24 hodin 
Sessid    Obsahuje odkaz na relaci uloženou na webovém serveru. V prohlížeči uživatele nejsou uloženy žádné informace a tento soubor cookie může používat pouze aktuální webová stránka  Relační 
1P_JAR  Google.com  Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.  30 dní 
IDE  Doubleclick.net  Tyto reklamní soubory cookies jsou uloženy ve službě Google DoubleClick a slouží k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na našich webových stránkách.  Permanentní (6 měsíců) 
SID, SSID, SAPISID, HSID, APISID, SAPISID  google.com a google.cz (Google AdWords)  Uživatelský zážitek Například záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.  Permanentní (24 měsíců) 
SID  Google.com  Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.  Permanentní (24 měsíců) 
fr  Facebook.com  Slouží k poskytování série reklamních produktů, jako je nabídka v reálném čase od inzerentů třetích stran.  Permanentní (3 měsíce) 
CAD USER COOKIE       
NID  Google.com  Tento soubor cookie odesílá prohlížeč spolu s požadavky na weby Google. Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google.  Relační cookies 
ANID, AID, APNUID  Google.com (Google AdWords)  Uživatelský zážitek Například záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.  Permanentní (12 měsíců) 
APISID  Google.com  Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google  Permanentní (24 měsíců) 
OTZ  Google Analytics  Funkce agregovaných analýz návštěvníků webu.  30 dní 
SEARCH_SAMESITE  Google Analytics  Zabránění vícenásobnému měření mezi weby.  30 dní 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost. 

 •          Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás PUZS zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. 
 •          Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás PUZS zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. PUZS opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti. 
 •          Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, PUZS vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování PUZS neukládá zákonná povinnost. 
 •          Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po PUZS požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
 •          Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby PUZS Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, PUZS Vaší žádosti nebude moci vyhovět. 
 •          Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů PUZ. V případě, že PUZS neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem. 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla PUZS nebo e-mailem na milana.machalkova@palirna.cz  pro ČR. PUZS si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 

Zákazník má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 5.5.2022. 

Datum poslední aktualizace květen 2022. 

 

 

 

 

Bylo vám
18 let?

web heffron je přístupný pouze
lidem starším 18 let.